2012. március 26.

Enneagram karakterek

A XX. századon szinte divatként vonul végig a személyiségtípusok kutatása. Ezen a vonulaton helyezkedik el  az Enneagram is. Gyökerei messze visszanyúlnak az ókori Afganisztánba, századunkig a Szufi tanítók őrizték és adták tovább, mint szájhagyományt. Az "újrafelfedezés" a 70-es években történt, Amerikában.
Sikerének titka, hogy amíg a legtöbb személyiségtipológia csak leírja, jellemzi a különböző típusokat, addig ez segítséget is nyújt a kívánt változás irányába. Márpedig az emberek nem csak önmaguk és mások megismerésére, megértésére törekednek, hanem szeretnének változni és másokon is változtatni. Ezt a feladatot teljesíti tudományos alapokon állva az Enneagram.
Nemcsak 9 személyiségtípust karakterizál, hanem a tipikus magatartások motivációira is rákérdez, megpróbálja az életrajzi összefüggéseket átvilágítani, az élet- és magatartási mintákat felfedni. A hajtóerők, törekvések, külső és belső jellemvonások megfogalmazása mellett meghatároz együttműködési irányelveket, kezelési stratégiát és felhívja a figyelmet a lehetséges csapdákra, illetve a fejlődés útjára.

Az Enneagram vizsgálata annak tanulmányozásával kezdődik, hogy mit akarnak elkerülni az egyes típusok.   Az Egyesek kerülik a haragot, a Kettesek nem akarják elismerni saját szükségleteiket, a Hármasok a kudarcot, a Négyesek a hétköznapiságot, az Ötösök az ürességet, a Hatosok a normáktól való eltérést, a Hetesek a fájdalmat, a Nyolcasok a gyengeséget, és végül a Kilencesek a konfliktust kerülik.
Az egyes típusokat ezen "elkerülésekből" lehet alaposabban felismerni és jellemezni. Az olvasó a félelem tárgyából csökkentheti a szóba jöhető típusok számát kettőre vagy háromra, így elég, ha a továbbiakban csak ezekkel foglalkozik.

A Triászok
A kilenc karakter nem tekinthető egymástól különálló elszigetelt egységként. Az egyes karakterek fő mozgatórugója közt nagyon sok egybeesés van, ezért az enneagram a kilenc típust három nagyobb egységre bontja, amit triásznak, vagyis háromelemű csoportnak nevezünk.

ÖSZTÖNÖS TRIÁSZ
A Nyolcas, a Kilences és az Egyes típust az foglalkoztatja, hogyan állhat ellen tartósan a valóságnak (határokat vonnak maguk köré, amelyek fizikai feszültségeken alapulnak). E típusoknak többnyire az agresszióval és az elfojtással vannak gondjai. Elhárító mechanizmusaik mögött jelentős düh halmozódott fel.

ÉRZŐ TRIÁSZ
A Kettes, Hármas és Négyes típust az énképe foglalkoztatja (kötődés a személyiség hamis vagy képzelt szelfjéhez). Azt hiszik, hogy a róluk szóló történetek és feltételezett tulajdonságaik adják a tényleges identitásukat. Elhárító mechanizmusaik mögött jelentős mennyiségű szégyen halmozódott fel.

GONDOLKODÓ TRIÁSZ
Az Ötös, Hatos és Hetes típust szorongás foglalkoztatja (azt élik meg, hogy nem kapnak elegendő támogatást és útmutatást). Olyan viselkedésformákat vesznek fel, amelyek reményeik szerint fokozni fogják biztonságukat. Elhárító mechanizmusaik mögött jelentős mennyiségű félelem halmozódott fel.

A karakterek


1. A Tökéletes
 • Raoul Wallenberg
 • Gandhi
 • Marthin Luther King,
 • Tolsztoj
 • G.B. Show
 • Róbert Gida a Micimackóból
Külső jegyei: merev, kihúzott testtartás; vízszintes, örökké feszült száj; általában nem visel frizurát, haja ápolt, tiszta.
Jellemzői: pedantériás; fegyelmezett; szereti a számokat, a mérhető egységeket; jó a memóriája; gyakran bosszankodik, a dühét nem akarja kimutatni és inkább visszafojtott hangon duruzsol; szereti az abszurd humort; önálló; őszinte.
Ami szembetűnő: Egyenes tartás, tisztaság, pedantéria, pontos, racionális, feszült.
Viselkedés: Távolságtartó, fegyelmezett, szigorú, mintaszerű, mérgelődik, kritikus.
Kapcsolatok: Ad a formaságokra, nem köt kompromisszumot.
Beszédmód: Szabatos, ítélkezik, rámutat a hibákra, pontosít.
Fontos értékek: Rend, szabályozottság, példamutatás, igazság.
Jó és rossz esetben: Példamutató úriember, kicsinyes, vaskalapos.
Erősségek: Munkamánia, önállóság, memória, tisztesség.
Tudattalan gyermekkor
„Nem helyes hibázni.”
Fő félelmek
Félelem attól, hogy rosszak, romlottak, gonoszak vagy hibásak vagyunk.
Fő vágyak
Vágy az integritásra (kritikus perfekcionizmussá silányul).
Elveszett gyermekkori üzenet
„Jó vagy.”
Spirituális gyorsindítások
Értékítélet, önmagunk és mások elmarasztalása.
Erősségek, intelmek
Éljünk magasabb célért!
Ne feledjük, hogy valódi természetünk bölcsnek és józan ítéletünk lenni.
Azonosulás
Erőteljesen azonosul a következőkkel hogy fenntartsa énképét, amely szerint ő: a felettes énnel, az élmények vagy dolgok értékelésének, összehasonlításának, felmérésének és megkülönböztetésének képességével. Nem akarja elismerni a harag okozta feszültséget. Értelmes, mértékletes, „jó”, erkölcsös, körültekintő, józan, objektív, ésszerű.
Figyelmeztető jelek
Úgy érzik, személyes kötelességük mindent saját kezűleg rendbe tenni.
Manipuláció
Mások „kijavításával” – el akarják érni, hogy mások is az ő mércéiket tartsák szem előtt.
Ólomszabályok
Mivel attól félnek, hogy gonoszak, romlottak vagy valami módon hibásak, ez Egyesek rámutatnak mások gonoszságára, romlottságára vagy hibásságára.
Vörös zászlós félelmek
Az, hogy az ideáljaik valójában helytelenek és haszontalanok.
Dezintegráció iránya
A módszeres Egyesek hirtelen a Négyeshez hasonlóan irracionálissá és változó hangulatúvá válik.
Integráció iránya
A haragos,  kritikus  Egyesek  spontánabbá  és  örömtelibbé  válnak – mint az egészséges Hetesek.
Színezet (Szárny)
2-es szárny: Szószóló
Őszintén az emberiség javára törekszenek, hajlandóak maguk is harcolni. Nyíltabban szenvedélyesek, igen meggyőzőek.
9-es szárny: Idealista
Józan ítélőképességű, szenvedélymentesek filozofikus alapállással, enyhén introvertáltak. Érzelmileg visszafogottak, kedvesek, nagylelkűek és figyelmesek.


2. A Szolgálatkész (a Segítő)
 • Teréz anya
 • Barbara Bush
 • Luciano Pavarotti
 • Florence Nightingale
 • Albert Schweizer
 • Elisabeth Taylor
 • Soma
 • a Bádogember az Ózból
Külső jegyei: fotogén; lehet emlékezni a szemére; temperamentumos, gyakran hadonászik; jellemző foglalkozása: modell.
Jellemzői: tud érzelmileg manipulálni; büszke; ami a szívén, az a száján - érzelmi kitörések; büszke; jó emberismerő; empatikus; közösségszervező - egyedül nem boldogul; megérzi az emberek szükségleteit, sajátjairól viszont "megfeledkezik"; céltudatos; szabadelvű; szinte mindenben az érzelmei alapján dönt.
Ami szembetűnő: Beszédes, kapcsolatteremtő, feltűnő.
Viselkedés: Aktív, igyekszik a középpontba kerülni, barátkozik, bizalmaskodik.
Kapcsolatok: Sokirányúak, szélsőséges érzelmek, hiszti, odaadóan gondolkodik, nem bírja a magányt, védencei vannak.
Beszédmód: Sokszor harsány, intim, kérdezősködik, tanácsol.
Fontos értékek: Érzelmek, társaság, mások szükségletei.
Jó és rossz esetben: Önfeláldozó szülök, partner vagy munkatárs, érzelmi zsarnok.
Erősségek: Beleérzőképesség, emberközpontú, segítőkész.
Tudattalan gyermekkor
„Nem helyes saját szükségletekkel rendelkezni.”
Fő félelmek
Félelem attól, hogy nem vagyunk méltóak a szeretetre.
Fő vágyak
Vágy a szeretetre (a nélkülözhetetlenség szükségletévé silányul).
Elveszett gyermekkori üzenet
„Szükség van rád.”
Spirituális gyorsindítások
Értékeink feladása mások kedvéért.
Erősségek, intelmek
Gondozzuk önmagunkat és másokat!
Ne felejtsük, hogy valódi természetünk jónak lenni önmagunkhoz, s jó szándékkal, együttérzéssel közeledni embertársainkhoz.
Azonosulás erőteljesen azonosul a következőkkel hogy fenntartsa énképét, amely szerint ő: mások iránti és másokkal kapcsolatos érzéseivel és mások neki szóló reakciói által keltett érzéseivel. Nem akarja elismerni az önmagával és szükségleteivel kapcsolatos saját érzéseit. Melegszívű, önzetlen, törődő,
figyelmes, gondoskodó, kedves, együtt érző szeretetteljes.
Figyelmeztető jelek
Azt hiszik, mások kedvében kell járniuk, hogy megnyerjék őket.
Manipuláció
Mások szükségleteinek és vágyainak kiderítésével – és ezáltal függőség kialakítása.
Ólomszabályok
Mivel attól félnek, hogy nem akarják és nem szeretik őket, a Kettesek olyan érzést keltenek másokban, hogy   azok nem méltóak az ő szeretetükre, nagylelkűségükre vagy figyelmükre.
Vörös zászlós félelmek
Az, hogy elűzik maguktól barátaikat és szeretteiket.
Dezintegráció iránya
A szükséget szenvedő Kettesek hirtelen a Nyolcashoz hasonlóan agresszívvé és uralkodóvá válnak.
Integráció iránya
A büszke, önámító Kettesek többet törődnek magukkal és érzelmileg tudatosabbá válnak – mint az egészséges Négyesek.
Színezet (Szárny)
1-es szárny: Szolga: 
Melegség   és   komoly   céltudatosság   jellemző   rájuk.   Gondoskodó
hajlamúak.
3-as szárny: Házigazda
Barátságosak és beszédesek, alkalmazkodóak. Szívesen adnak.


3. Az Eredményes
 • Bill Clinton
 • Sting
 • Richard Gere
 • Truman Capote
 • John F. Kennedy
 • Shirlay McLaine
 • Friderikusz Sándor
 • Nyuszi a Micimackóból
 • Jago az Othelloból
Külső jegyei: fizikailag nagyon fiatalos; energikus, szédítő tempóban halad; "beach boy" vagy "barbie baba"; keresi a tekintetet; divatosan öltözködik.
Jellemzői: kudarckerülő; gyorsan vált és tanul; brilliánsan tud szerepmintákat váltani; jól tud eladni; pozitív; sikerorientált; használja a sportnyelvet: "fogadjunk?"; jól informált; több vasat tart egyszerre a tűzben; közösségben szeret dolgozni, inspirálja a csapatszellemet.
Ami szembetűnő: Dinamikus, fiatalos, cselekszik, „jófej”, mindenkivel kapcsolatba lép.
Viselkedés: Közvetlen, szerepel, egyszerre több dolgot csinál, lelkesedik, haverkodó.
Kapcsolatok: Rengeteg, élményekben és történésekben gazdag, büszke rájuk.
Beszédmód: Gyors, sokat beszél, reklámoz, poénkodik, magáról mesél.
Fontos értékek: Siker, divat, elismerés.
Jó és rossz esetben: Lendületes, sikerorientált, felszínes, túl aktív, versenymániás, problémamegoldó, pozitív, tevőleges.
Erősségek: Kezdeményező, gyakorlatias, lelkesítő, érzi az új dolgok fogadtatását.
Tudattalan gyermekkor
„Nem helyes saját érzelmekkel és identitással rendelkezni.”
Fő félelmek
Félelem attól, hogy belső érték nélküli érzéketlen lények vagyunk.
Fő vágyak
Vágy arra, hogy értékesek legyünk (a siker hajhászásává silányul).
Elveszett gyermekkori üzenet
„Önmagadért szeretünk.”
Spirituális gyorsindítások
Próbálkozás arra, hogy mások legyünk, mint autentikus önmagunk.
Erősségek, intelmek
Fejlesszük magunkat és mutassunk példát!
Ne felejtsük, valódi természetünk örömet lelni létezésünkben, s megbecsülni, értékelni embertársainkat.
Azonosulás erőteljesen azonosul a következőkkel hogy fenntartsa énképét, amely szerint ő: a mások vélt csodálatára válaszként kialakított énképpel. Nem akarja elismerni az üresség érzését, az önmagával szemben támasztott elutasítást. Csodálatra méltó, kívánatos, kiváló, vonzó, jól alkalmazkodó, „korlátlan erőforrásokkal” bír.
Figyelmeztető jelek
Elkezdik hajtani magukat, hogy magasabb státushoz, több figyelemhez jussanak.
Manipuláció
Mások elbűvölésével – és az épp legjobban használható „imázs” feltöltésével.
Ólomszabályok
Mivel attól félnek, hogy önmagukban értéktelenek, a Hármasok az értéktelenség érzését keltik másokban azzal, hogy arrogáns vagy megvető módon bánnak velük.
Vörös zászlós félelmek
Az, hogy kudarcot vallanak és állításaik üresek és hamisak.
Dezintegráció iránya 
Túlzott stressz hatására az elszánt, produktív hármas Kilencesként viselkedik: menekül a feladatok elől, nem hajlandó azokkal szembenézni. Lustává, apatikussá, motiválatlanná válik.
Integráció iránya
A hiú, látszatra építő Hármasok együttműködőbbé és mások iránt elkötelezettebbé válnak – mint az egészséges Hatosok.
Színezet (Szárny)
2-es szárny: az Elbűvölő
Érzelmesek és spontának. Nyíltak és elevenek, barátságosak és segítőkészek. Vágynak mások szeretetére.
4-es szárny: a Profi
Elsősorban  munkájuk, karrierjük az önértékelésük alapja. Jelentős energiát fordítanak hivatásukra. Diplomatikusak, de komolyak és céltudatosak is.4. A Művész (az Individualista)
 • Jeremy Irons
 • Maria Callas
 • Edgard Allan Poe
 • Bob Dylan
 • Keats
 • Shelly
 • Simon de Beauvoir
 • Edith Piaf
 • Chopen
 • Törőcsik Mari
 • Füles a Micimackóból
Külső jegyei: nem divatos, hanem egyedi és ízléses ruhát visel; szereti a természetes anyagokat; visszafogottan  feltűnő; testtartása jellemző, kicsavarva ül: bal fele fordul, és jobbra figyel.
Jellemzői: melankolikus; romantikus; művészlélek; jó a stílusérzéke; nyomasztja a hétköznapiság; elkülönül; elvágyódik; lekicsinylő; ismeri a saját értékeit; nagyon tud valamit, és annak ára van (Hundertwasser).
Ami szembetűnő: Visszafogott, kívülálló, stílusa van, sokszor lehangolt.
Viselkedés: Különleges, befelé forduló, segítségre késztet, elutasító.
Kapcsolatok: Problémás, segítségre szorul, energiát von el, sértődékeny.
Beszédmód: Panaszkodik, halk, finomkodó.
Fontos értékek: Szépség, egyediség, művészet.
Jó és rossz esetben: Érzelemgazdag, kreatív, realista, talajvesztett, magába forduló, lenéző.
Erősségek: Alkotó, megértő, mély érzésű, művészi hajlamú.
Tudattalan gyermekkor
„Nem helyes túl jól működni vagy túl boldognak lenni.”
Fő félelmek
Félelem attól, hogy nincs identitásunk vagy személyes fontosságunk.
Fő vágyak
Vágy arra, hogy önmagunk legyünk (szibaritizmussá silányul).
Elveszett gyermekkori üzenet
„Annak látunk, aki vagy.”
Spirituális gyorsindítások
Negatív összehasonlítások.
Erősségek, intelmek
Engedjük el a múltat, és újuljunk meg az élményeink által!
Ne felejtsük, valódi természetünk megbocsátónak lenni, és az életben mindent felhasználni fejlődésünkhöz és megújulásunkhoz.
Azonosulás
Erőteljesen azonosul a következőkkel hogy fenntartsa énképét, amely szerint ő: a „másság”, a hibásság érzésével és az érzelmi reakciókkal. Nem akarja elismerni önmaga eredendő jó tulajdonságait és a többiekhez való hasonlóságát. Érzékeny, különböző, egyedi, tudatos, szelíd, intuitív, csendes, elmélyült, önmagával szinte.
Figyelmeztető jelek
Képzeletük segítségével hosszan fenntartják és felerősítik érzéseiket.
Manipuláció
Szeszélyességgel – és azzal, hogy mindenkinek nagyon óvatosan kell velük bánnia.
Ólomszabályok
Mivel attól félnek, hogy nincs saját identitásuk vagy személyes jelentőségük, a Négyesek lekicsinylően bánnak  másokkal, mintha azok „senkik” volnának, és nem lenne értékük vagy jelentőségük.
Vörös zászlós félelmek
Az, hogy tönkreteszik az életüket és elfecsérlik a lehetőségeket.
Dezintegráció iránya
A tartózkodó Négyesek hirtelen a Ketteshez hasonlóan túlságosan törődővé és ragaszkodóvá válnak.
Integráció iránya
Az irigy, érzelmileg zavaros Négyesek objektívebbé és elveikhez ragaszkodóbbá válnak – mint az egészséges Egyesek.
Színezet (szárny)
5-ös szárny: Bohém
Rendkívül kreatívak, érzelmesek. Önvizsgálatra hajlamosak, önkifejezésük inkább önmaguknak szól. Általában hajlamosak dacolni a konvenciókkal.
3-as szárny: Arisztokrata
Fontos a személyes előrejutás, a társaságot kedvelik. A megfelelő kifejezésmód fontos számukra. Ha alkotnak azt elsősorban a közönségért teszik.


5. A Megfigyelő (a Gondolkodó)
 • Albert Einstein
 • Friedrich Nietzsche
 • Bill Gates
 • Vincent van Gogh
 • Buddha
 • Kafka
 • Aldous Huxley
 • Cseh tamás
 • Bagoly a Micimackóból
Külső jegyei: rejtőzködő; nehéz felidézni az arcát; érzékeny bőr; szakáll; szemüveg; fényérzékeny, szereti a sötétet. 
Jellemzői: racionális; vásárlás előtt nagyon alaposan felméri a piacot; rendszerező; valamit gyűjt (pl.: bélyeget); jó megfigyelő; jól tud érvelni; specialista; háttérben marad; nem szereti a bizalmaskodást és a felelősségvállalást, nem szeret vezető lenni; kell neki a saját tér; éjszakai bagoly.
Ami szembetűnő: Távolságtartó, szellemi értékközpontú, keveset lehet róla tudni, szürke.
Viselkedés: Háttérbe húzódó, információkat gyűjt, érzelmileg zárt, értekezni szeret, nem akar dominálni.
Kapcsolatok: Kevés, titokzatos, nehezen nyílik.
Beszédmód: Megalapozott, tudományos, okoskodó, számot ad a tudásáról, inkább monológ, oktató.
Fontos értékek: Tudás, információ, felkészülés, hivatkozási pontok vagy személyek.
Jó és rossz esetben: Nagy tudású, megbízható, alapos, elidegenedett, fukar, mufurc, csak elméleti.
Erősségek: Rendszerező, önellenőrző, elméletileg felkészült.
Tudattalan gyermekkor
„Nem helyes túl jól érezni magad a világban.”
Fő félelmek
Félelem attól, hogy haszontalanok, tehetetlenek vagy hozzá nem értők vagyunk.
Fő vágyak
Vágy arra, hogy kompetensek legyünk (haszontalan specializációvá silányul).
Elveszett gyermekkori üzenet
„A szükségleteid nem jelentenek gondot.”
Spirituális gyorsindítások
Élményeink túlértelmezése.
Erősségek, intelmek
Figyeljük meg magunkat és embertársainkat, ítélet és elvárások nélkül!
Ne feledjük, hogy valódi természetünk kapcsolatban átélni a valósággal, és elmélkedni a világ végtelen gazdagságáról.
Azonosulás
Erőteljesen azonosul a következőkkel hogy fenntartsa énképét, amely szerint ő: azzal az érzéssel, hogy a világnak szenvtelen, külső megfigyelője – nem pedig része. Nem akarja elismerni testi jelenlétét és állapotait, érzelmeit és szükségleteit. Lényeglátó, „eszes”, kíváncsi, önálló, éles elméjű, szokatlan, éber, objektív.
Figyelmeztető jelek
A valóságból az absztrakcióba, a fogalmak világába húzódnak.
Manipuláció
Önmaguk állandó elfoglalásával – és a másoktól való érzelmi elszakadással.
Ólomszabályok
Mivel attól félnek, hogy tehetetlenek, alkalmatlanok és cselekvőképtelenek, az Ötösök azt érzékeltetik másokkal, hogy tehetetlenek, alkalmatlanok, ostobák és cselekvőképtelenek.
Vörös zászlós félelmek
Az, hogy soha nem találnak helyet maguknak a világban, az emberek között.
Dezintegráció iránya
A szenvtelen Ötösök hirtelen a Heteshez hasonlóan hiperaktívvá és szétszórttá válnak.
Integráció iránya
A fösvény, szenvtelen Ötösök magabiztosabbá és határozottabbá válnak – mint az egészséges Nyolcasok.
Színezet (szárny)
6-os szárny: a Problémamegoldó
Jellemző a megfigyelőkészség, a szervezőkészség és a részletek látása segítségével következtetések levonása.   Együttműködők, fegyelmezettek.
4-es szárny: a Képromboló
Jellemző a kíváncsiság és éles figyelem egyéni látásmóddal, gyakran magányos alkotók. Új, járatlan utakat keresnek. Elsősorban képzeletüket használják. Elsősorban szürreális vagy fantasztikus területek érdeklik.


6. A Vallató (a Lojális)
 • Robert F. Kennedy
 • George Bush
 • Woody Allen
 • Julia Roberts
 • Napoleon
 • Hitler
 • Lenin
 • Freud
 • Krishnamurti
 • Hamlet
 • Malacka a Micimackóból
Külső jegyei: mosolygós, de mosolya gyakran zavar leplezésére szolgál; fürkésző tekintet; behúzott nyak.
Jellemzői: kudarckerülő; lojális; kivetít, gyakran közbeszól: "igen, te akkor ezt és ezt gondolod "; materialista; vészhelyzetben aktív és cselekvőképes; okokat, indítékokat keres; kekeckedő, aggodalmas; több szálat mozgat egyszerre; szereti a politikát; morbid humora van; csapatjátékos; a deviancia irritálja; szabálytisztelő.
Ami szembetűnő: Óvatos, fontolva haladó, akadékos, kudarckerülő, defenzív.
Viselkedés: Halogat, próbára tesz, fejben lejátssza a lehetőségeket, betartja a szabályokat.
Kapcsolatok: Lassan alakítja ki, hosszú távú, hűséges.
Beszédmód: Logikus, korlátoz, feltételes mód.
Fontos értékek: Biztonság, megbízhatóság, stabilitás, tartozni valahová, tekintély személy.
Jó és rossz esetben: Felelősségteljes, racionális, megbízható, kishitű, nem cselekvő, ellenséges, keménykedő.
Erősségek: Vészhelyzet, végiggondol, gyakorlatias, kiszámítható, lojális, kitartó.
Tudattalan gyermekkor
„Nem helyes önmagadban bízni.”
Fő félelmek
Félelem attól, hogy támogatás vagy útmutatás nélkül maradunk.
Fő vágyak
Vágy a biztonságra (meggyőződésekhez való kötődéssé silányul).
Elveszett gyermekkori üzenet
„Biztonságban vagy.”
Spirituális gyorsindítások
Rajtunk kívül álló dolgoktól mint támaszoktól való függés.
Erősségek, intelmek
Higgyünk magunkban és bízzunk az élet jóságában!
Ne feledjük, hogy valódi természetünk bátornak lenni, és minden körülmények közt megbirkózni az élettel.
Azonosulás
Erőteljesen azonosul a következőkkel hogy fenntartsa énképét, amely szerint ő: azzal a szükséglettel, hogy reagáljon a támasznélküliség érzése miatti belső szorongásra. Nem akarja felismerni a támogatást és saját belső útmutatását. Szavahihető, megbízható, gondos, bizalomgerjesztő, rokonszenves, „rendszeres”, előrelátó, kételkedő.
Figyelmeztető jelek
Önmagukon kívülálló dolog útmutatásától válnak függővé.
Manipuláció
Panaszkodással – és mások irántuk való elkötelezettségének próbára tételével.
Ólomszabályok
Mivel attól félnek, hogy nem kapnak támogatást és útmutatást, a Hatosok aláássák mások támogató rendszereit, hogy valamiképpen elszigeteljék őket.
Vörös zászlós félelmek
Az, hogy saját tetteikkel ártanak a biztonságuknak.
Dezintegráció iránya
A kötelességtudó Hatosok hirtelen a Hármashoz hasonlóan versengővé és arrogánssá válnak.
Integráció iránya
A félelmekkel teli, pesszimista Hatosok nyugodtabbá és optimistábbá válnak – mint az egészséges Kilencesek.
Színezet (szárny)
7-es szárny: a Haver
Megnyerő, mókás emberek, kevésbé komolyak, általában kerülik a „nehéz” témákat. Jó kontaktusteremtők.
5-ös szárny: a Védelmező
Kiváló gyakorlati problémamegoldók. Vonzzák őket a tudásrendszerek (szabályok, paraméterek). Érdeklődésük szűkebb lehet, viszont jobban tudnak koncentrálni.


7. A Kalandozó (a Rajongó)
 • Leonard Bernstein
 • Steven Spielberg
 • Mozart
 • Robin Williams
 • Münchausen báró 
 • Walt Disney
 • Elisabeth Gilbert
 • Ram Dass
 • Sir Lancelot
 • Peter Pan
 • Tigris a Micimackóból
Külső jegyei: charme-os; örök gyerek.
Jellemzői: idealista; mindent  kipróbál; mindenben felfedez valamit, amit értéknek tekint; pozitív; mindenkit egyenlőnek tart; utópista; felfedező; feltaláló; kozmopolita; hantázó; humorista; nem bír egy helyben ülni, örökké tervezget valamit.
Ami szembetűnő: Vidám, optimista, szórakoztató, jövő orientált.
Viselkedés: Kiszámíthatatlan, terveket sző, kalandokban vesz részt.
Kapcsolatok: Sok, hálózatszerű, nemzetközi.
Beszédmód: Lehetőségeket nyit, kalandokról mesél, lelkesítő, racionális.
Fontos értékek: Szabadság, szebb jövő, fejlődés, humánum.
Jó és rossz esetben: Szimpatikus, ötletgazdag, jobbító, megbízhatatlan, nagyotmondó.
Erősségek: Célokat megfogalmazó, motiváló, összefüggéseket látó.
Tudattalan gyermekkor
„Nem helyes rászorulni bárkire.”
Fő félelmek
Félelem attól, hogy szükséget szenvedünk vagy fájdalmat élünk át.
Fő vágyak
Vágy a boldogságra (kétségbeeset légvárépítéssé silányul).
Elveszett gyermekkori üzenet
„Gondoskodunk rólad.”
Spirituális gyorsindítások
Következő tevékenységünkre való reményteli várakozás.
Erősségek, intelmek
Örvendjünk a létezésnek és osszuk meg másokkal boldogságunkat!
Ne feledjük, hogy valódi természetünk boldognak lenni s hozzájárulni mindenki más élményeinek gazdaságához.
Azonosulás erőteljesen azonosul a következőkkel hogy fenntartsa énképét, amely szerint ő: a jövőbeli kellemes élményekre való várakozás izgalmával. Nem akarja elismerni saját fájdalmát és szorongását. Rajongó, szabad szellemű, mesterkéletlen, vidám, lelkes, nyílt, energikus, pozitív.
Figyelmeztető jelek
Úgy érzik, hogy valahol máshol jobbat kaphatnának.
Manipuláció
Mások figyelmének magukra vonásával – ragaszkodnak hozzá, hogy a többi ember elégítse ki igényeiket.
Ólomszabályok
Mivel attól félnek, hogy erőt vesz rajtuk a fájdalom és valamiben hiányt szenvednek, a Hetesek fájdalmat okoznak másoknak és sokféle hiányérzetet keltenek bennük.
Vörös zászlós félelmek
Az, hogy tevékenységeik fájdalmat és boldogtalanságot hoznak rájuk.
Dezintegráció iránya
A szétszórt Hetesek az Egyeshez hasonlóan hirtelen perfekcionistává és kritikussá válnak.
Integráció iránya
A mohó, szétszórt Hetesek összeszedettebbé és elmélyültebbé válnak – mint az egészséges Ötösök.
Színezet (szárny)
6-os szárny: a Szórakoztató
Produktívak, játékosak, kíváncsiak és kreatívak. Jó humorérzékkel bírnak, pozitívabb szemlélettel rendelkeznek. Szívesen működnek együtt másokkal, jó szervezők.
8-as szárny: a Realista
„Anyagi” szemléletűek, élvezik a világot, gyorsak és erős késztetésűek. Gyakorlatiasak és kitartóak.8. A Harcos (a Kihívó)
 • Luther King Jr.
 • Mihail Gorbacsov
 • Marlon Brando
 • Fidel Castro
 • Sztálin
 • Beethoven
 • Hamingway
 • Carlos Castaneda
 • Orbán Viktor
 • Zorba
 • Don Corleone
Külső jegyei: erőteljes, alacsony termet; jól tart szemkontaktust; jellemző rá, ahogy eszik: "eszik, ne háborgasd".
Jellemzői: élvezi az életet; provokatív; aki vele van, azt apaként védelmezi, aki ellene, annak jaj; hatalom-orientált; nagy az igazságérzete; szereti a szadista humort; gigantomán; nagy a személyes térigénye; a gyengeség irritálja; rátermett benyomást kelt; önálló.
Ami szembetűnő: Erőt sugárzó, haragos, erőszakos, fenyegető, hangadó.
Viselkedés: Dominanciára tör, kihívó, kóstolgatja a többiek erejét, direkt-őszinte.
Kapcsolatok: Konfliktusos, oltalmaz, túl véd, eltipor, ellentmondást nem tűrő.
Beszédmód: Számon kér, parancsol, nyers, szókimondó, hangos vagy halk.
Fontos értékek: Győzelem, hatalom, erő, saját akarat vagy ügy.
Jó és rossz esetben: Nagyhatású, vezető egyéniség, agresszív zsarnok.
Erősségek: Önálló, cselekvő, vállalja a kihívásokat, egyenes.
Tudattalan gyermekkor
„Nem helyes sebezhetőnek lenni vagy másokban megbízni.”
Fő félelmek
Félelem attól, hogy mások ártanak nekünk vagy irányítanak bennünket.
Fő vágyak
Vágy az önvédelemre (állandó harccá silányul).
Elveszett gyermekkori üzenet
„Nem árulunk el.”
Spirituális gyorsindítások
Próbálkozás életünk erőltetésére vagy uralására.
Erősségek, intelmek
Álljunk ki magunkért és emeljük fel szavunkat azért, amiben hiszünk!
Ne feledjük, hogy valódi természetünk erősnek lenni, és számtalan pozitív módon befolyásolni a világot.
Azonosulás erőteljesen azonosul a következőkkel hogy fenntartsa énképét, amely szerint ő: a magas feszültséggel, amelyet a mások vagy a környezettel szembeni ellenállás, a velük való szembeszállás kelt benne. Nem akarja elismerni saját sérülékenységét és gondoskodás iránti igényét. Erős, jó problémamegoldó, rámenős, egyenes, cselekvésorientált, állhatatos, robosztus, független.
Figyelmeztető jelek
Úgy érzik, erőfeszítéssel és küzdelemmel kell előrelendíteniük a dolgot.
Manipuláció
A mások feletti dominanciával  – megkövetelik, hogy a többi ember azt tegye, amit mondanak.
Ólomszabályok
Mivel attól félnek, hogy mások ártanak nekik vagy irányítják őket, a Nyolcasok harcias és másokat elbizonytalanító fenyegetéseikkel felkeltik a többiekben azt a félelmet, hogy ártani fognak nekik és irányítani fogják őket.
Vörös zászlós félelmek
Az, hogy mások ellenük fordulnak és visszavágnak.
Dezintegráció iránya
A magabiztos Nyolcasok hirtelen az Ötösökhöz hasonlóan titkolózóvá és félelemtelivé válnak.
Integráció iránya
A kéjsóvár, érzelmeiket elrejtő Nyolcasok nyitottabb szívűvé és gondoskodóbbá válnak – mint az egészséges Kettesek.
Színezet (szárny)
9-es szárny: a Medve
Az erő, magabiztosság és elszántság csendesen nyilvánul meg. Állhatatosak és kevésbé agresszívak. Melegebb természetűek és családközpontúak.
7-es szárny: a Független
Fürge elméjűek, gyorsan átlátják a dolgokat, gyakran karizmatikus személyiségek. Cselekvésorientáltak és hatni akarnak a világra. Ők a legfüggetlenebbek.


9. A Béketeremtő
 • Abraham Lincoln
 • Carl Jung
 • George Lucas
 • Ringo Starr
 • Marc Chagal
 • Hamvas Béla
 • Szabó István
 • Micimackó
Külső jegyei: testes, mackós; szereti a kényelmes ruhákat, hogy semmi se szorítsa; meleg hang.
Jellemzői: jó hangulatban él; átfogó gondolkodás; néha elbambul, ilyenkor a világ "megszűnik"; időzavar; önkábítás; jól tűri az egyhangúságot; késleltetett düh; pontatlan; befolyásolható; ragaszkodik saját életritmusához: "ebéd után egy kis pihenő"; nem tud dönteni; nehezen mond nemet; törődést igényel; kizárólag a pozitív motivációnak enged; szereti a szabadidőt.
Ami szembetűnő: Jóindulatú, békés, jó kedélyű, barátkozó.
Viselkedés: Alkalmazkodik, passzív, késik, kerüli a konfliktust, fellelkesedik.
Kapcsolatok: Idomul, nem akar dominálni, nehezen zárja le.
Beszédmód: Hosszas, körülményes, érzésalapú, nem strukturált, monoton.
Fontos értékek: Béke, szabadidő, kényelem.
Jó és rossz esetben: Kedélyes, melegszívű cselekvő, diplomatikus, lusta, rendetlen, öncsaló, fásult.
Erősségek: Béketűrő, empatikus, türelmes, emelkedett nézőpont.
Tudattalan gyermekkor
„Nem helyes érvényesíteni önmagadat.”
Fő félelmek
Félelem a világgal való kapcsolat elvesztésétől, a széthullástól.
Fő vágyak
Vágy arra, hogy békében legyünk (makacs nemtörődömséggé silányul).
Elveszett gyermekkori üzenet
„Számít, hogy vagy.”
Spirituális gyorsindítások
Ellenállás azzal szemben, hogy élményeink hassanak ránk.
Erősségek, intelmek
Hozzunk békét és gyógyulást a világunkba!
Ne feledjük, hogy valódi természetünk a nyugalom, a türelem és a kedvesség kimeríthetetlen forrásának lenni a világban.
Azonosulás
Erőteljesen azonosul a következőkkel hogy fenntartsa énképét, amely szerint ő: a belső stabilitás érzésével, amely a heves késztetések és érzelmek hárításának köszönhető. Nem akarja elismerni saját erejét és képességeit. Békés, laza, nyugodt, stabil, szelíd, természetes, kényelmes, barátságos.
Figyelmeztető jelek
Kifelé azt mutatják, hogy alkalmazkodnak mások akaratához.
Manipuláció
„Kilépéssel” – és a másokkal szembeni passzív-agresszív ellenállással.
Ólomszabályok
Mivel attól félnek, hogy elvesztik a kapcsolatot másokkal, a Kilencesek az emberek figyelmen kívül hagyásával olyan érzést keltenek másokban, mintha elveszítették volna a kapcsolatot a többi emberrel.
Vörös zászlós félelmek
Az, hogy a valóság arra kényszeríti őket, nézzenek szembe gondjaikkal.
Dezintegráció iránya
A mindennel elégedett Kilencesek hirtelen a Hatoshoz hasonlóan szorongóvá és aggódóvá válnak.
Integráció iránya
A tunya, önmagukat elhanyagoló Kilencesek fejleszteni kezdik önmagukat és energikusabbá válnak – mint az egészséges Hármasok.
Színezet (szárny)
8-as szárny: a Játékvezető
Kitartóak és erősek, ugyanakkor másokat képesek megvigasztalni. Könnyen teremtenek kapcsolatokat, szívesen közvetítenek. Kiemelkedő teljesítményre képesek, ha segíthetnek, egyeztethetnek.
1-es szárny: az Álmodozó
Élénk képzeletűek, kreatívak. Képesek megalkotni az ideális világ képét. Tehetségesek a nem verbális kommunikációban.

(Forrás: sajnos nem tudom megnevezni)


Két remek könyv az Ursus Libristől: Richard Rohr - Andreas Ebert: Enneagramm, A lélek kilenc arca és Eli Jaxon-Bear: A megszabadulás enneagramja - A fixációtól a szabadságig


5 megjegyzés:

Anikó írta...

Ez nagyon érdekes, tanulmányoztam és megdöbbentő, hogy a 2. szmú a segítő szinte tökéletesen leírja, hogy én milyen vagyok, nyilván vannak átjárások többé-kevésbé a többivel is, de elhűltem, hogy a kettes mennyire leír engem, elképesztő:-))))

duende írta...

Anikó, szerintem az enneagram a legtökéletesebb karakter-tipológia. Mert leírja a dinamikákat is, a színezeteket is, a fejlődési illetve visszafejlődési irányokat is, illetve minden típus kilenc szintjét.

Anyukám is kettes volt, ő 1-es szárnnyal. A Te szárnyad azt hiszem a 3-as.

Én vagy hetes vagyok és nyolcas a szárnyam vagy nyolcas vagyok és hetes szárnnyal. Még nem tudtam eldönteni, melyik. :)

Anikó írta...

Asszem jól mondod,és jó látod, a rám vonatkozó 2/3-as, valószínűleg így van:-)))
A terád vonatkozó 7/8 vagy 8/7 se semmi ám, akármelyik legyen is, de valószínű mindből van benned, azért nem tudod egyértelműen eldönteni:-))

Névtelen írta...

Valojaban a legtobb ember ma hatos karakterfixacioju. Az enneagram nem a szemelyisegrol, hanem a karakterekrol szol.

duende írta...

Így igaz! "a tökéletes alkalmazott". Szerintem még a 3-as is nagyon jellemző, a "celeb".